Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Doktorant
 

 Pomoc materialna

 

​Doktoranci,


Informujemy, że do końca maja można składać wnioski o zapomogę. W związku z następstwami pandemii wirusa COVID-19, tryb składania wniosków uległ zmianie. Zmiany zosta​ły opublikowane w nowym Regulaminie świadczeń dla studentów (doktorantów).


Informacji na temat zasad przyznawania zapomóg należy szukać w rozdziale V (par. 29-30) Regulaminu świadczeń dla studentów. 


Aby poprawnie złożyć wniosek należy:


  • 1. Skorzystać ze wzoru wniosku​
  • 2. Wniosek należy wypełnić elektronicznie, wyeksportować do PDF oraz podpisać korzystając z funkcji "podpisz";
  • 3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności, które stały się przyczyną trudnej sytuacji życiowej oraz zostały opisane we wniosku.
  • ​4. Wnioski należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej w domenie SGH na adres: mc69142@doktorant.sgh.waw.pl


Komisja Stypendialna ds. Doktorantów


Organy przyznające świadczenia


Świadczenia, o których mowa w Regulaminie świadczeń dla studentów, w odniesieniu do doktorantów przyznaje Komisja Stypendialna ds. Doktorantów. Odwołania od decyzji KSD rozpatruje Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Doktorantów.

Składy Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów i Odwoławczej Komisji ds. Doktorantów​


Podstawa prawna świadczeń dla doktorantów


Kwestie dotyczące przyznawania świadczeń dla doktorantów regulują przepisy:

  • art. 86–95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.),
  • ​ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.) – w zakresie zasad ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie,
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) – do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń.
  • Zarządzenie Rektora nr 56 z dnia 18.10.2019 r. z późn zm. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Regulaminu świadczeń dla studentów. 

Regulamin stosuje się odpowiednio do doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (w tym cudzoziemców, z zachowaniem odpowiednich postanowień art. 324 PSWiN), którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 – w zakresie przyznawania świadczeń, o których mowa w § 7 ust. 1, oraz zakwaterowania w DS.